OBECNĚ O JESKYNÍCH

Co jsou to jeskyně?

Možná vás to překvapí, ale i pro odborníky na slovo vzaté je těžké přesně definovat a vymezit, co je to jeskyně. Pod tímto označením si lze představit nepřeberné množství přírodních útvarů. Jeskyně se liší tvarem, velikostí, umístěním v terénu, horninovým složením a řadou dalších charakteristik. Na celém světě bychom nenašly dvě stejné. Výraz jeskyně se také často nahrazuje pojmem skalní dutina.

Druhy jeskyní

Speleologie, aneb věda o jeskyních, rozděluje jeskyně do dvou základních skupin na základě povahy hornin. První velkou skupinou jsou krasové jeskyně. Jejich vznik je spjat s erozí vody, která působí na horniny. Krasové horniny můžeme dál členit na podskupiny karbonátové a halogenní. Mezi karbonátové horniny patří vápenec a dolomit, v nichž se uplatňují fyzikální zákony a procesy. Pod halogenní pak spadá anhydrit, sádrovec či kamenná sůl, u nichž probíhají procesy chemické.

Druhou neméně významnou skupinou jeskyní jsou jeskyně nekrasové. Ty můžeme rovněž rozdělit do dvou základních skupin. Jednak na jeskyně, které vznikly současně s horninou (bublinovité, lávové, korálové) a na jeskyně vzniklé mechanickým rozšiřováním puklin nebo otvorů v rozrušené hornině (tektonické, mezivrstevní, příbojové a větrné). Erozním činitelem je zde písek unášený větrem.

Oba typy jeskyní skrývají cenná bohatství a jsou studnicí vědomostí. Přesto byly nekrasové jeskyně v minulých dobách opomíjeny a zájem se upínal především na krasové oblasti.

Jeskyně v Česku

Největší krasovou oblastí v Čechách je Český kras, který je asi 30 km dlouhý a 5 – 8 km široký. Do dnešní doby zde bylo zaevidováno přibližně 460 jeskyní. V mnoha z nich se dochovaly vzácné archeologické nálezy.

Na Moravě je archeologicky nejvýznamnější krasovou oblastí Moravský kras. Jeho délka činí 25 km a šířka 3 – 5 km. Nachází se zde ale také menší krasové oblasti jako Jihomoravský kras, Mladečský kras nebo Štramberský kras.

K nejznámějším nalezištím nekrasových jeskyní v Česku patří oblast Kokořínska a Polomených hor. Významná je také pískovcová soustava skalních měst v Českém ráji. Mezi méně probádané oblasti výskytu pak řadíme Labské pískovce u Děčína.

Doporučujeme ubytováníVíte že…

Víte, že zámek Potštejn byl za socialismu využíván jako odborářské školící středisko? Velkolepé, honosné sály byly rozděleny příčkami na malé špeluňky pro studenty, zdi pokryla silná vrstva emailu a podlahu „vyspravil“ beton. Dnes je v rekonstruovaném objektu zpřístupněna expozice „Jak se probouzí zámek“.